Pracownia Psychoterapii Family Pracownia Psychoterapii Family

Regulamin

Regulamin serwisu Pracownia Psychoterapii Family

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Pracownia Psychoterapii Family jest prywatną praktyką terapeutyczną, której działania wspierające rozwój osobisty skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych celem.

Rozdział 2

Świadczenie usług przez terapeuty

1. Terapeuta wykonuje usługi samodzielnie bądź za pośrednictwem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

2. Terapeuta prowadzi dokumentację klientów zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wewnętrznymi procedurami.

3. Wszystkie usługi świadczone przez Terapeuty są odpłatnie. Wynagrodzenie przysługujące Terapeucie za świadczone usługi określone jest w cenniku usług znajdującym się w lokalu, w którym Terapeuta wykonuje usługi.

4. Terapeuta nie udziela klientom pomocy finansowej ani rzeczowej.

Rozdział 3

Zasady korzystania przez klientów z usług Terapeuty.

1. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

2. Sesja diagnostyczna to dwie lub trzy sesje po 50 minut.

3. Terminy sesji klienci ustalają z Terapeutą telefonicznie, osobiście lub przez elektroniczny system rejestracji na terminy sesji, w szczególności przy zakończeniu danej sesji.

4. Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia na spotkanie, w szczególności do stawiania się na sesje lub zajęcia w terminach i godzinach ustalonych z Terapeutą.

5. W przypadku spóźnienia się klienta na umówioną sesję, czas sesji ulega skróceniu o czas,
który pacjent się spóźnił. W przypadku zajęć grupowych, spóźniony klient zostanie wpuszczony na zajęcia, o ile na podstawie decyzji prowadzącego zajęcia będzie to możliwe i nie zakłóci to przebiegu zajęć.

6. W razie niemożliwości uczestniczenia przez klienta w sesji lub zajęciach, klient lub jego
rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić Terapeutą z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłych, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

7. W przypadku powiadomienia Terapeuty o niemożliwości uczestniczenia przez klienta w sesji
lub zajęciach w okresie krótszym niż 24 godzin przed rozpoczęciem sesji lub zajęć, klient zobowiązany jest uiścić Terapeucie wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług w wysokości 100% wynagrodzenia przewidzianego za taką sesję lub zajęcia.

8. Trzykrotne niepojawienie się klienta na umówionej sesji lub zajęciach, bez wcześniejszego powiadomienia Terapeuty i bez wskazania powodu tej nieobecności, skutkuje wypisaniem klienta z sesji i brakiem możliwości korzystania przez klienta z usług Terapeuty. Nie uchybia to obowiązkowi zapłaty Terapeucie wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usług w sytuacji, kiedy klient nie poinformuje Terapeutę z odpowiednim wyprzedzeniem o nieobecności na danej sesji lub zajęciach.

9. W przypadku choroby zakaźnej klient, klient lub jego rodzice lub opiekunowie prawni
zobowiązani są poinformować Terapeutę o tym fakcie, co skutkuje przesunięciem terminu
sesji na okres co najmniej 2 tygodni po ustaniu objawów choroby klienta. Strony ustalą
nowe terminy sesji lub zajęć dla takiego klienta. Nie uchybia to obowiązkowi zapłaty
Terapeucie wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usług w sytuacji, kiedy klient nie
poinformuje Terapeutę z odpowiednim wyprzedzeniem o nieobecności na danej sesji lub
zajęciach.

Rozdział 4

Pozostałe prawa i obowiązki klientów

1. Klient zobowiązany jest uiścić Terapeucie wynagrodzenie za usługi przed rozpoczęciem ich
wykonywania. Strony mogą ustalić zapłatę wynagrodzenia z góry za cały cykl usług. W
przypadku nieuiszczenia przez klienta wynagrodzenia za usługi, Terapeuta jest uprawiona
do odmowy wykonania usług i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych
konsekwencji.

2. Klient zobowiązany jest do przedłożenia Terapeucie odpowiednich dokumentów lub
zaświadczeń, o których przedłożenie poprosi Terapeutę i które będą przydatne w
celu prawidłowego wykonywania przez Terapeutę usług.

3. Klient zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i
porządku pomieszczenia, z których korzysta.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług Terapeuty na własne żądanie, z
zastrzeżeniem postanowień regulaminu dotyczących rozliczeń zamieszczonych w
Rozdziale 3. O swojej decyzji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Terapeutę.

Rozdział 5

Niepełnoletni klienci

1. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego klienta zobowiązany jest punktualnie
odprowadzić i odebrać klienta z sesji lub zajęć.

2. W przypadku nieodebrania na czas niepełnoletniego klienta przez rodzica lub opiekuna
prawnego, Terapeucie przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu
za jedną godzinę terapii indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad klientem
po zakończonej sesji lub zajęciach.

3. Przy zapisaniu niepełnoletniego klienta na sesje z Terapeutą, rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany jest przekazać Terapeucie informacje, kto jest uprawniony do odebrania
pacjenta po skończonej sesji lub zajęciach, lub wydania pisemnego pozwolenia
samodzielny powrót dziecka do domu, w sytuacji, gdy Rodzic sam o tym zdecyduję.

4. Terapeuta ma prawo odmówić wydania po sesji lub zajęciach niepełnoletniego klienta
osobie, której stan wskazuje na to, że jest ona nietrzeźwa lub po użyciu narkotyków,
środków odurzających lub psychoaktywnych. W takiej sytuacji Terapeuta ma prawo do
wynagrodzenia zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 2 Regulaminu do czasu odebrania klienta
przez trzeźwą osobę.

5. Terapeuta podejmuje decyzję, czy rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego klienta
mogą brać udział w terapii lub zajęciach czy powinni opuścić terapię lub zajęcia. Decyzja
taka może być również podjęta w trakcie terapii lub zajęć przez osobę prowadzącą terapię
lub zajęcia.

Rozdział 6

Dane osobowe

1. Przed przystąpieniem do świadczenia usług przez Terapeutę, klient przekaże Terapeucie,
swoje dane osobowe na formularzu Terapeuty. Przekazanie Terapeucie danych osobowych
przez klienta jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie
danych zawartych formularzu Terapeuty w celu i w zakresie wskazanym w Rozdziale 7,
punkt 4. Regulaminu.

2. Terapeuta jest administratorem danych osobowych przekazywanych jej przez klientów w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Poradnia informuje, że:

  • pełna nazwa brzmi: Pracownia Psychoterapii Family Sp. z o.o., a jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Radiowa 23b/11, 01-485 Warszawa
  • dane osobowe klienta zbierane są przez Terapeutę w celu zapewnienia
    prawidłowego świadczenia usług,
  • klient ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych
    Terapeucie oraz do ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych przez klientów ma charakter dobrowolny.

4. Przekazując Terapeuty dane osobowe klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości
powyższe informacje.

5. Dane osobowe klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami
prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.